NIKEN Vietnam


Đang truy cập: Trang chủ > Tr? gip > Thng tin > Thi?t k?, In ?n theo yu c?u.

Thi?t k?, In ?n theo yu c?u.

 IN O THUN - Shop o Thun gia ?nh xin knh cho qu khch

In o

 

 - Chng ti chuyn nh?n in o theo yu c?u ,in o ??ng ph?c ,in ?? ? banh ...... khch hng c th? in ln o mnh v?i nhi?u hnh ?nh ?a d?ng nh? : Logo ,Slogan ,tn cng ty ,tn s?n ph?m ,nh?ng thng ?i?p ??c ?o hay nh?ng hnh ?nh m khch hng yu thch 

 

-  in ?n v thi?t k? hnh ?nh theo theo yu c?u c?a qu khch ,v?i cng ngh? in chuy?n nhi?t k? thu?t s? s? lun cho ra nh?ng s?n ph?m in o thun ??t ch?t l??ng cao ,hnh ?nh r nt ,khng b? bong trc ,n?t n? khi gi?t ,khng b? lem mu ..... ??m b?o qu khch s? hi lng v?i ch?t li?u m?c v gi?y in lo?i m?t ,th?m su trn t?ng s?i v?i .

 

 + Phn lo?i s?n ph?m in 

 

- In qu?ng co ( Slogan ,Logo ,tn cng ty hay tn s?n ph?m ) .

- In cc lo?i o thun lm qu t?ng khuy?n mi .

- In ??ng ph?c cho tr??ng l?p ,cng ty ,nh hng ,khch s?n ,qun ?n .....

- In o ? banh ,th? thao .

- In o nhm ,o ??ng ph?c ,o l?p ,o cu l?c b? .

- In o thun c?p ,o thun ?i .

 

- Qu khch c nhu c?u v? in ?n xin vui lng lin h? aothungiadinhgiasi chng ti 

 

B?ng Gi in o

 

 

-          Khu v?c in : 1 khu v?c in /1 o

-          Ch?t li?u in : v?i sng mu c pha polyester ( 100% polyester ,PE ho?c cotton 65 ,v?i su ,sufa ,thun m ,thun l?nh .

-          Gi?y in : gi?y in chuy?n nhi?t Hn Qu?c lo?i 1

-          M?c in : m?c in chuy?n nhi?t Hn Qu?c lo?i 1

 

+ M?i nhu c?u th?c m?c qu khch vui lng lin h? v?i chng ti ( Shop o gia ?nh gi s? chuyn cung c?p s? v l? cc lo?i ao thun gia dinh ,ao gia dinh ,ao thun nam ,ao thun nu ,ao em be ,ao game  ,ao cap ,ao doi ,ao dong phuc ,ao nhom ,

ao thun tron

 

 

Tel: H? tr? gi s? : 0933.327.372 Mr Th?nh - T? v?n bn hng : 0933.756.054 - Mrs Tuy?n - E-mail: aothungiadinhgiasi@gmail.com

 

FACEBOOK : www.facebook.com/aothungiadinhgiasi.com.1000

 

Website : aothungiadinhgiasi.com

 

??a ch?: 114/18, Bi Quang L, Ph??ng 12, Qu?n G V?p, TPHCM


 

 

Lin h? | o thun gia ?nh | T? v?n | o l?p, o nhm | Ph??ng th?c giao hng
Título:
Áo thun gia đình kết nối yêu thương
Dirección:
aothungiadinhgiasi.com
Descripción:
Chuyên Áo thun ,áo thun gia đình ,Áo gia đình kết nối yêu thương ,Áo thun ,Áo trẻ em ,áo em bé ,Áo đôi ,Áo cặp ,Áo Game ,Áo lớp ,Áo nhóm ,Áo đồng phục
Palabras clave:
Áo thun , Áo thun gia đình, Giá sỉ áo thun, áo đôi, áo game
Código de idioma:
en
Recurso relacionado:
Áo thun gia đình kết nối yêu thương